Regulamin uczestnictwa w zajęciach PUŁAWSKIEGO KLUBU TAEKWON-DO ITF:

I. Organizator zajęć:

 1. Puławski Klub Taekwon-do ITF (zwane dalej Szkołą) jest członkiem organizacji międzynarodowej ITF Union, a prowadzony jest przez firmę LDP Joanna Bigos, ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy, NIP: 5060053971.
 2. Zajęcia sportowe mają charakter „zajęć ruchowych z elementami taekwon-do i samoobrony” i są prowadzone zgodnie z wymogami ITF Union oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
 3. Zajęcia prowadzą instruktorzy taekwon-do lub samoobrony, posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu oraz inne stosowne instytucje, a także asystenci powołani przez Instruktora Międzynarodowego.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia przez cały rok szkolny. Ilość uczestników w jednej grupie powinna wynosić minimum 16 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do jednej z innych prowadzących przez Szkołę grup ćwiczebnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy ilość uczestników jest mniejsza niż 12 osób.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwoływania pojedynczych zajęć w przypadku niedostępności sali gimnastycznej, na której te zajęcia są prowadzone lub w nagłych przypadkach losowych, takich jak choroba INSTRUKTORA, itp.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

 1. Wiek minimum 6 lat.
 2. Dostarczenie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia treningów DEKLARACJI UCZESTNICTWA (według wzoru otrzymanego od instruktora). *) (patrz – ważna informacja pod regulaminem)
 3. Uiszczanie opłaty treningowej do 10-go każdego miesiąca (za miesiąc z góry).
 4. Uiszczenie opłaty wpisowej w przypadku rozpoczynających zajęcia w Szkole w przeciągu 1-go miesiąca treningowego.
 5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

III. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NNW:

 1. Szkoła nie ubezpiecza uczestników zajęć. Wszyscy trenujący w Szkole powinni w własnym zakresie wykupić ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zajęciach ruchowych z elementami taekwon-do i samoobrony.
 2. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących, jednak wszyscy biorący udział w zajęciach robią to na własną (lub rodzica/opiekuna prawnego) odpowiedzialność i nie będą rościły sobie prawa do odszkodowania za ewentualne urazy poniesione w czasie zajęć.
 3. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności INSTRUKTORA.
 4. W czasie zajęć ćwiczący nie może samodzielnie wykonywać żadnych ćwiczeń, musi być zdyscyplinowany i ściśle wykonywać polecenia INSTRUKTORA.
 5. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłoszone INSTRUKTOROWI.
 6. Opuszczanie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu INSTRUKTOROWI.
 7. Za bezpieczeństwo trenującego podczas drogi na zajęcia i z powrotem, a także w szatni, odpowiada sam trenujący lub rodzic/opiekun prawny (w przypadku osób małoletnich).
 8. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, zobowiązane są do przestrzegania regulaminów obiektu a także przepisów BHP i p.poż. oraz poszanowania mienia obiektu i innych uczestników zajęć.

IV. Opłaty treningowe:

 1. Wysokość miesięcznych opłat treningowych oraz opłata wpisowa ustalana jest na początku każdego sezonu.
 2. Opłata treningowa uiszczana jest do 10-go każdego miesiąca (z góry) lub w innym terminie ustalonym uprzednio z INSTRUKTOREM.
 3. Po przekroczeniu w/w terminów opłata wzrasta o 20zł.
 4. Miesięczna opłata treningowa jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów, które odbyły się w danym miesiącu, i w których trenujący realnie uczestniczył.
 5. Istnieje możliwość rozliczania się za faktyczną ilość przetrenowanych w miesiącu treningów. Koszt pojedynczego treningu to 30zł.
 6. Opłaty należy uiszczać przelewem na wskazane konto.
 7. Nie uiszczenie opłaty za 2 kolejne pełne miesiące skutkuje skreśleniem z listy ćwiczących.
 8. Dwa razy w roku odbywają się egzaminy na stopnie szkoleniowe (pasy), a przystępujący do nich uiszczają opłatę egzaminacyjną ustaloną w regulaminie egzaminów. Egzaminy te nie są obowiązkowe i przystępuje się do nich dobrowolnie, ale za zgodą trenera.
 9. Szczegółowy regulamin przystępowania do egzaminu znajduje się na stronie: http://www.tkd-pulawy.pl/regulamin-egzaminu/

V. Zasady obowiązujące trenujących:

 1. Na sali treningowej (DOJANG) obowiązuje ogólna DYSCYPLINA oraz zachowywanie respektu w stosunku do INSTRUKTORA  oraz starszych stopniem.
 2. Na sali treningowej zabrania się wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia.
 3. Rodzice trenujących, w czasie trwania zajęć, powinni przebywać poza salą treningową. Przebywanie rodziców w DOJANG jest dozwolone tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą INSTRUKTORA.
 4. W czasie trwania zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych oraz należy unikać zbędnych rozmów.
 5. Podczas zajęć zabrania się noszenia obuwia oraz jakichkolwiek ozdób (zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki itp.), długie włosy muszą być spięte do tyłu.
 6. Na zajęciach obowiązuje ubiór do taekwon-do tzn. DOBOK lub strój sportowy (spodnie dresowe i koszulka).
 7. Ubiory muszą być utrzymane w stanie czystym i schludnym. Uczestników obowiązuje też ogólna higiena osobista.
 8. W szatni nie wolno pozostawiać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów – Szkoła nie bierze za nie odpowiedzialności.
 9. W przypadku wykorzystania przez uczestnika zdobytych na treningu umiejętności w innym celu niż samoobrona będą natychmiast wyciągane konsekwencje dyscyplinarne (z wykluczeniem z dalszych treningów włącznie).

VI. Inne postanowienia:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 10.12.2023r
 2. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy trenujących.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

***

*) Podpisując DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA zgłaszają Państwo swoje dziecko na treningi i oświadczają, że nie cierpi ono na żadną chorobę czy kontuzję, która stanowiłaby przeciwwskazanie do udziału w treningach lub pogłębiła by się podczas treningu, a w razie wątpliwości co do powyższego zasięgną Państwo profesjonalnej porady medycznej przed rozpoczęciem treningów przez wasze dziecko.

Powyższe oznacza, że aby brać udział w treningach nie jest potrzebne specjalne zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r. , obowiązek wykonania badań sportowo-lekarskich narzucony jest  „zawodnikom”, czyli osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, mających licencję wydaną przez dany związek sportowy.

Jeżeli osoba biorąca udział w zajęciach nie jest „zawodnikiem”, nie podlega obowiązkowym badaniom. Sam trening nie jest bowiem współzawodnictwem sportowym. 

Warto jednak, by dziecko uprawiające sport amatorsko skorzystało z porady sportowo-lekarskiej, szczególnie w razie występowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych, takich jak np. przewlekła choroba (np. astma oskrzelowa, alergia, niedokrwistość i inne), nadwaga czy nieprawidłowości ortopedyczne (np. wada postawy).

Jednak obowiązek uzyskania zaświadczeń dotyczy tylko „zawodników”, a Klub nie ma prawa żądać zaświadczenia, jeśli dziecko nie bierze udziału w zawodach.

*

więcej o tym można posłuchać w audycji „Medycyna sportowa – co trzeba wiedzieć, zanim dziecko rozpocznie treningi?”