Regulamin przeprowadzania egzaminów na stopnie szkoleniowe (CUP) w Puławskim Klubie Taekwon-do ITF (obowiązuje od 10.12.2023r)

 I. Dopuszczenie do egzaminu na stopnie szkoleniowe TKD

 1. Dopuszczenia trenującego do egzaminu dokonuje instruktor prowadzący, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • poziom technicznego opanowania materiału na dany stopień taekwon-do;
 • stopień zaangażowania podczas regularnych treningów;
 • czas jaki upłynął od ostatniego egzaminu;
 • frekwencję na treningach od czasu ostatniego egzaminu.
 1. O dopuszczeniu do egzaminu informowany jest zarówno trenujący, jak i jego rodzic/opiekun prawny.
 2. Dopuszczenie do egzaminu nie jest równoznaczne z koniecznością przystępowania do egzaminu – egzaminy nie są obowiązkowe.
 3. Potwierdzeniem woli przystępowania do egzaminu jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej wg cennika egzaminacyjnego zamieszczonego na dole regulaminu, w terminie wyznaczonym w stosownym komunikacie o egzaminie.

 II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

 1. Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
 3. Zdający na 4 cup (niebieski pas) lub wyższy stopień, zobowiązani są przygotować na egzamin deski sosnowe o wymiarze 30cm na 30 cm i grubości:
 • 1 cm (zdający do 12 roku życia)
 • 1,5 cm (zdający do 18 roku życia)
 • 2 cm (zdający pełnoletni)

w ilości określonej w wymaganiach egzaminacyjnych na konkretny stopień.

 1. Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez ITF Union (Instruktor Międzynarodowy Taekwon-do ITF).

III. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

 1. Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są maksymalnie dwa razy w roku.
 2. Prawo do trzeciego egzaminu w roku uzyskuje się z chwilą odbycia obozu szkoleniowo-technicznego taekwon-do (ale maksymalnie do stopnia 5 cup – półniebieskiego pasa)

 IV. Zakres promocji

 1. Standardowo prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup (jeden stopień).
 2. Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup (trzy stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup (do zielonego pasa).
 3. Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup (2 stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 4. Promocje nadana w wyniku przeprowadzenia dodatkowego (obozowego) egzaminu nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 5. W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 6. W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę od swojego trenera prowadzącego.

 V. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

 1. Dokumentem potwierdzającym nadanie określonego stopnia szkoleniowego jest stosowny certyfikat sygnowany przez Prezydenta ITF Union oraz Egzaminatora lub Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

VI. Cennik egzaminacyjny na stopnie szkoleniowe

Opłaty egzaminacyjne dla awansu o jeden stopień wynoszą:

 • od 10 cup (biały pas) do 6 cup (zielony pas) – 60zł/stopień
 • od 5 cup (półniebieski pas) do 3 cup (półczerwony pas) – 70zł/stopień
 • od 2 cup (czerwony pas) do 1 cup (półczarny pas) – 80zł/stopień

W przypadku awansu o więcej niż jeden stopień opłaty odpowiednio sumują się jak w tabeli poniżej.