W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Puławski Klub Takwon-do ITF (zwany dalej Klubem) przetwarza dane osobowe trenujących w związku ze złożoną przez nich DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA w zajęciach organizowanych przez Klub.
 2. Administratorem danych osobowych jest LDP Joanna Bigos, ul. Ceglana 5/21, 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem), a dane te są – z jego upoważnienia, przetwarzane przez instruktorów prowadzących zajęcia w klubie.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzanie przez Klub dane osobowe trenujących pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych przez trenujących jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub. Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w treningach. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w treningach organizowanych przez Klub;
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila – jobigos@gmail.com
 4. Dane osobowe trenujących w Klubie:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu i uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu (uczestnictwa w zajęciach), a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
   usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. trenującym przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.