8 kwietnia 2022 (piątek) odbędą się, na sali treningowej przy ul. Piłsudskiego 56 w Puławach, egzaminy na stopnie szkoleniowe CUP.

Porządek egzaminu:

16.00 – 17.00 – zdający na półżółte i żółte pasy

17.00 – 18.00 – zdający na półzielone, zielone pasy

18.00 – 20.00 zdający na półniebieskie, niebieskie i wyższe pasy

Do egzaminu podchodzić mogą jedynie osoby dopuszczone przez swojego trenera. Dopuszczenia będą dokonywane do połowy marca podczas treningów. O dopuszczeniu trenujący będą informowani poprzez otrzymanie od trenera odpowiedniego formularza dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin nie jest obowiązkowy. Potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu przez osoby dopuszczone jest uiszczenie, gotówką do trenera, płatności egzaminacyjnej wynikającej z poniższego REGULAMINU, do dnia 1 kwietnia 2022. Brak płatności egzaminacyjnej w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją przystąpienia do egzaminu na pasy.

***

Regulamin przeprowadzania egzaminów na stopnie szkoleniowe (CUP) w Puławskim Klubie Taekwon-do ITF

 I. DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU NA STOPNIE SZKOLENIOWE TKD

 1. Dopuszczenia trenującego do egzaminu dokonuje instruktor prowadzący, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • poziom technicznego opanowania materiału na dany stopień taekwon-do;
 • stopień zaangażowania podczas regularnych treningów;
 • czas jaki upłynął od ostatniego egzaminu;
 • frekwencję na treningach od czasu ostatniego egzaminu.
 1. O dopuszczeniu do egzaminu informowany jest zarówno trenujący, jak i jego rodzic/opiekun prawny.
 2. Dopuszczenie do egzaminu nie jest równoznaczne z koniecznością przystępowania do egzaminu – egzaminy nie są obowiązkowe.
 3. Potwierdzeniem woli przystępowania do egzaminu jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej wg cennika egzaminacyjnego zamieszczonego na dole regulaminu, w terminie wyznaczonym w stosownym komunikacie o egzaminie.

 II. EGZAMIN NA STOPNIE SZKOLENIOWE TKD

 1. Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe (www.tkd.net.pl/wymagania).
 3. Zdający na 4 cup (niebieski pas) lub wyższy stopień, zobowiązani są przygotować na egzamin deski sosnowe o wymiarze 30cm na 30 cm i grubości:
 • 1 cm (zdający do 12 roku życia)
 • 1,5 cm (zdający do 18 roku życia)
 • 2 cm (zdający pełnoletni)

w ilości określonej w wymaganiach egzaminacyjnych na konkretny stopień.

 1. Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF (Instruktor Międzynarodowy Taekwon-do ITF).

III. CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

 1. Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są maksymalnie dwa razy w roku.
 2. Prawo do trzeciego egzaminu w roku uzyskuje się z chwilą odbycia obozu szkoleniowo-technicznego taekwon-do (ale maksymalnie do stopnia 5 cup – półniebieskiego pasa)

 IV. ZAKRES PROMOCJI

 1. Standardowo prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup (jeden stopień).
 2. Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup (trzy stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup (do zielonego pasa).
 3. Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup (2 stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 4. Promocje nadana w wyniku przeprowadzenia dodatkowego (obozowego) egzaminu nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 5. W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 6. W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę od swojego trenera prowadzącego.

 V. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NADANIE STOPNIA SZKOLENIOWEGO TKD

 1. Egzaminator sporządza i podpisuje protokół z przebiegu egzaminu, w którym potwierdzone są wyniki egzaminu. W terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła protokół do Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF wraz z należnymi opłatami za certyfikaty.
 2. Dokumentem stwierdzającym uzyskanie stopnia 10 cup (biały pas) jest wydana przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF Legitymacja Członkowska.
 3. Dokumentem stwierdzającym uzyskanie stopni szkoleniowych od 9 cup (półżółty pas) do 1 cup (półczarny pas) jest odpowiedni certyfikat wydany przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF na podstawie protokołu egzaminacyjnego.
 4. Na podstawie otrzymanego certyfikatu potwierdzającego nadanie stopnia, instruktor prowadzący dokonuje odpowiedniego wpisu w Legitymacji Członkowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF trenującego.

VI. CENNIK EGZAMINACYJNY NA STOPNIE SZKOLENIOWE

Opłaty egzaminacyjne dla awansu o jeden stopień wynoszą:

 • od 10 cup (biały pas) do 6 cup (zielony pas) – 60zł/stopień
 • od 5 cup (półniebieski pas) do 3 cup (półczerwony pas) – 70zł/stopień
 • od 2 cup (czerwony pas) do 1 cup (półczarny pas) – 80zł/stopień

W przypadku awansu o więcej niż jeden stopień opłaty odpowiednio sumują się jak w tabeli poniżej.